Algemene Voorwaarden

DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Startup Program.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de onlinetraining bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, tevens de Gebruiker van het Platform.

6. Gebruiker: de Deelnemer die het platform bezoekt, gebruikt en/of content bekijkt.

7. Diensten: de dienst die Startup Program levert, is het verzorgen online trainingen met betrekking tot het opstarten van een bedrijf.

8. Startup Program: de dienstverlener, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Startup Program.

9. Onderwijsmateriaal: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende training.

10. Opdrachtgever: De Consument of het Bedrijf die Startup Program heeft aangesteld, projecten aan Startup Program heeft verleend voor Diensten die door Startup Program worden uitgevoerd, of waaraan Startup Program een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

11. Online modules:  de online leeromgeving samengesteld  door Startup Program.

12. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Startup Program, alsmede voorstellen van Startup Program voor Diensten die door Startup Program aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Startup Program.

13. Abonnement: Het Abonnement waarmee Opdrachtgever toegang kan krijgen tot het Platform van Startup Program.

14. Platform: De website die door Startup Program wordt gebruikt is: https://startupprogram.nl, alsmede de website die toegang geeft tot de Diensten die worden aangeboden door Startup Program.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Startup Program, elke Overeenkomst tussen Startup Program en Opdrachtgever en op elke dienst die door Startup Program wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Startup Program aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Startup Program is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door Startup Program gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Startup Program is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Startup Program het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Startup Program gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:

a. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;

b. De startdatum en de duur van de online trainingen;

c. De voorwaarden waaronder de training eventueel niet doorgaat;

d. De eventuele toelatingseisen voor de training;

e. De prijs van het Abonnement waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot de online trainingen;

f. De wijze van betaling van het Abonnement;

g. De duur van het Abonnement waarmee de online trainingen gevolgd kunnen worden. .

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Startup Program zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Startup Program heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Startup Program te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, danwel doordat Opdrachtgever de Dienst direct en online heeft betaald

2. Startup Program heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 2 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst indien het door Startup Program te bepalen minimumaantal Deelnemers niet is behaald. Startup Program zal in een dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een nieuwe datum en Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Indien de Dienst niet verplaatst kan worden, worden reeds betaalde gelden gerestitueerd.

3. Startup Program is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan in de vorm van een Abonnement met een minimale looptijd van twaalf maanden, tenzij sprake is van een losse opdracht.

2. Voor het verstrijken van het Abonnement kan Opdrachtgever het Abonnement schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (kalender)maand.

3. Indien het Abonnement  niet tijdig wordt opgezegd voor het verstrijken van de gekozen looptijd wordt deze automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan na de verlenging van het contract, het Abonnement maandelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4. Zowel Opdrachtgever als Startup Program kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare. tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

5. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Startup Program ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

6. Zowel Opdrachtgever als Startup Program kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Startup Program nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Annulering

1. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Opdrachtgever zijnde een Consument het recht de Overeenkomst te annuleren. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Startup Program.

2. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst wenst te annuleren, kan dit enkel geschieden door schriftelijke kennisgeving aan Startup Program. Als startdatum van de Dienst wordt de datum gehanteerd in de door Startup Program met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Ter vaststelling van het tijdstip van annuleren, geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Startup Program.

3. De toepasselijkheid van art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is expliciet uitgesloten.

4. Voor aanvang van de Dienst, dient Opdrachtgever de kosten voor het Abonnement met een looptijd van twaalf maanden te voldoen tenzij anders overeengekomen. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beëindiging in beginsel niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van Opdrachtgever en met schriftelijk akkoord van Startup Program is beëindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voordat de Dienst is voltooid of de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, voor zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Startup Program verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd.

5. Onverminderd het voorgaande lid is Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst jegens Startup Program verschuldigd indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van zulks is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit eigen beweging met de Dienst stopt wegens onder andere maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het vinden van een andere baan, het starten met een andere opleiding, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf de Overeenkomst tussentijds beëindigt en Startup Program hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.

6. Kosten verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7   Uitvoering van de dienstverlening

1. Startup Program zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Startup Program staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Startup Program staat er voor in dat alle informatie benodigd voor de deelname aan de betreffende Dienst tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Dienst aan Opdrachtgever wordt verstrekt, tenzij Opdrachtgever nog niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.

3. De Overeenkomst op basis waarvan Startup Program de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.

4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Startup Program aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Startup Program heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

5. Bij de uitvoering van de Diensten is Startup Program niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Startup Program, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

6. Startup Program is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de Opdracht. Nimmer is Startup Program in voorgaand geval aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of inhoud van de Dienst.

8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Startup Program of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Startup Program recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8   Onderwijsmateriaal

1. Startup Program stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de dienstverlening tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de dienstverleningaan Deelnemer ter beschikking, tenzij Deelnemer nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

2. Alle door Startup Program gehanteerde levertermijnen en aanvangstijden worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Deelnemer Startup Program heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst en zijn deze termijnen nimmer fataal. Startup Program is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden.

Artikel 9   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Startup Program verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens (waaronder het aantal Deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Startup Program niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Startup Program is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Startup Program verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Startup Program voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Startup Program kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Startup Program gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.

Artikel 10   Inhoud van de Dienst

1. Indien tijdens de  uitvoering van de opleiding, training en/of cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Startup Program de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.

3. Indien Deelnemer verplicht is de zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken, laptop, bedrijfskleding etc.), zal Startup Program Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.

4. Deelnemer zal Startup Program schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.

5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Startup Program. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Startup Program extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een lesdag c.q. bijeenkomst mist.

6. Indien Deelnemer meer dan 15 minuten later verschijnt dan de overeengekomen aanvangstijd van een bijeenkomst, is Startup Program (dan wel de betreffende docent) gerechtigd Deelnemer de toegang te ontzeggen, indien deelname naar opvatting van Startup Program de overige Deelnemers dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de verlate Deelnemer, tenzij anders overeengekomen. 

7. Startup Program heeft het recht om Deelnemers, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.

8. Indien een Deelnemer een online module of een deel hiervan niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van de Dienst en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat Deelnemer de Dienst in zijn geheel niet kan afronden. Indien Deelnemer een verplichte online module eenmalig niet, niet op tijd of niet succesvol afrondt, heeft dit geen verdere consequenties. Indien Deelnemer voor de tweede keer een online module niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, vindt een overleg tussen Startup Program en Deelnemer plaats teneinde de voortgang van de Dienst te bespreken.

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Startup Program is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 12   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. De vergoeding voor de Dienst is inclusief kosten voor Onderwijsmateriaal, doch exclusief eventuele kosten in verband met aanvullende workshops, bijeenkomsten en aan Deelnemer verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen, alsmede de kosten van examens.

3. Alle door Startup Program verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van Startup Program totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Startup Program gesloten overeenkomsten is nagekomen.

4. Startup Program voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, tenzij anders overeengekomen.

Indien het Abonnement na twaalf maanden verlengd wordt, kan er een nadere termijn voor betaling overeengekomen worden. De betaling dient te geschieden voorafgaande aan de maand waarvoor toegang tot de trainingen is gewenst.

5. Indien een nadere termijn voor betaling is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Startup Program.

6. Startup Program behoudt het recht een Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Startup Program is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Startup Program zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Startup Program meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld. Startup Program gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Startup Program de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Startup Program verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Startup Program tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Startup Program op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

1. Startup Program heeft het recht om Deelnemer de toegang tot het onderwijs te ontzeggen dan wel het Onderwijsmateriaal onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Startup Program gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Startup Program is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Startup Program is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Startup Program te vergoeden voor elk financieel verlies dat Startup Program lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16   Overmacht

1. Startup Program is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Startup Program wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Startup Program, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Startup Program zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Startup Program of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Startup Program buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Startup Program is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Startup Program alleen geacht te bestaan ​​indien Startup Program dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien het verrichten van diensten door Startup Program leidt tot aansprakelijkheid van Startup Program, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, althans voor Abonnementen is dit beperkt tot ten hoogste 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Startup Program. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijk van Startup Program onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan €1000,-.Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

3. Startup Program sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Startup Program is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Opdrachtgever vrijwaart Startup Program voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Startup Program geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Startup Program.

5. Enige door Startup Program opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Startup Program.

6. Het succesvol afronden van de Opleiding door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de opleiding. Op Startup Program rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Startup Program. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

7. Startup Program staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Startup Program verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Startup Program vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Startup Program binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Startup Program.

Artikel 18   Geheimhouding

Startup Program en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Startup Program bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Startup Program is verkregen.

Artikel 19   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Startup Program waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, Onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Startup Program en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Startup Program rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Startup Program. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Startup Program opgeleverde zaken, dient Startup Program expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Startup Program rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Startup Program verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Startup Program zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Startup Program van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Deelnemer.

3. Opdrachtgever vrijwaart Startup Program voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door haar ingeschakelde of onder haar werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Startup Program voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Startup Program verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Startup Program van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van opleidingen, cursussen of ander onderwijs in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.

Artikel 21   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Startup Program of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via lucas@praatpaal.online met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Startup Program de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Startup Program zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Startup Program en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Startup Program heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Startup Program en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL 2 GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Artikel 23 Toegang tot het Platform

1. Startup Program biedt enkel en alleen het gebruik van het Platform aan. Startup Program heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de overeenkomst door de Gebruiker.

2. Startup Program spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Startup Program aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het Platform tijdig worden verstrekt aan Startup Program.

4. Startup Program is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Startup Program is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Startup Program bekend was.

Artikel 24 Gebruik van het Platform

1. Gebruiker heeft toegang tot het Platform nadat Gebruiker het Platform een account heeft aangemaakt en de betaling heeft verricht.

2. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Startup Program onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van het Platform. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van Startup Program, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

4. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:

  • Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van Startup Program, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via het Platform zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Startup Program of derden hindert of schade toebrengt.

5. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Startup Program gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

6. Startup Program komt het recht toe Gebruiker de verdere toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.

7. Startup Program is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

8. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggevens die vereist zijn om gebruik te maken van het Platform. Indien Gebruiker vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn, dient Gebruiker Startup Program hiervan in kennis te stellen, onverminderd de verplichting van Gebruiker om onmiddelijk actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigingen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Platform door een derden via de inloggegevens van Gebruiker. Gebruiker stelt Startup Program schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdende hiermee.

9. Het gebruik van het Platform kan nimmer aan een derden worden overgedrag

Artikel 25 Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Startup Program of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Startup Program gerechtigd om dat deel van het Platform per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Startup Program zal eventuele inbreukmakende / schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Startup Program. In geen geval is Startup Program aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 26 Online Coaching

Startup Program biedt naast de content ook coaching aan. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen resultaten. Gebruiker dient zich volledig in te zetten.

Artikel 27 Verplichtingen bij het gebruik van het Platform

1. Gebruiker vrijwaart Startup Program vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het Platform voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. Startup Program is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met bovenstaande.

2. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Startup Program aan Gebruiker.

3. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van het Platform of de servers (van Startup Program) schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Startup Program het recht om Gebruiker permanent de toegang te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade.

4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het Platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

6. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Startup Program, alsmede op de goede naam van Startup Program.

7. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. Startup Program is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft Startup Program uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

8. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggevens die vereist zijn om gebruik te maken van het Platform. Indien Gebruiker vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn, dient Gebruiker Startup Program hiervan in kennis te stellen, onverminderd de verplichting van Gebruiker om onmiddelijk actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigingen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Platform door een derden via de inloggegevens van Gebruiker. Gebruiker stelt Startup Program schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdende hiermee.

Artikel 28 Publicatievoorwaarden

1.Indien Gebruiker gebruik maakt van de publicatiemogelijkheden of interactieve diensten binnen het Platform dient rekening gehouden te worden met de volgende voorwaarden:

  1. De teksten, reacties en publicaties waaronder ook foto’s en video’s van Gebruiker dienen niet discriminerend, haatdragend, seksueel getint of aanstootgevend te zijn voor andere gebruikers van het Platform.
  2. Gebruiker dient zich te onthouden van het plaatsen van teksten, reacties en publicaties die van commerciële aard zijn.
  3. Bij het plaatsen van foto’s en/of videomateriaal dient Gebruiker zich te onthouden van schending van auteursrechten en/of intellectuel eigendomsrechten van derden. Startup Program is hier nimmer aansprakelijk voor.
  4. Gebruiker plaatst geen materiaal dat virussen of andere (schadelijke) programma’s of computersoftware verspreidt.

2. Startup Program bepaalt of er aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en hoeft hier geen verantwoording over af te leggen aan de Gebruiker.

3. Startup Program behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden op elk gewenst moment te verwijderen, zonder voorafgaande mededeling aan de Gebruiker die deze geplaatst heeft.

Artikel 29 Beschikbaarheid Platform

1. Startup Program streeft ernaar om zich in te spannen om het Platform en de toegang tot het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het Platform. Startup Program is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het Platform , het gebruik van het Platform op te schorten. Startup Program is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het Platform te kunnen waarborgen

2. Het staat Startup Program vrij onderhoud te plegen aan het Platform en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Startup Program aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van het Platform, doch zal Startup Program zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van het Platform zonder beperkingen en of onderbrekingen.

Artikel 30  Wijzigingen

Startup Program heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het Platform inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde versie, heeft Gebruiker niet langer toegang tot het Platform en wordt het gebruik van de diensten onmiddellijk gestaakt, althans per datum van ingang van de gewijzigde voorwaarden.

en_USEnglish